2017-12-16 Rasulullah Hz. Muhammed a.s.

 • Miladi yılbaşında Sohbet var inşallah
 • Rasulullah s.a.v.’ın doğum ayı, tek önder, en büyük İnsan-ı Kamil, tek takip edilecek insan, bizzat Allahu Teâlânın Kuran-ı Kerimde terbiye ettiği İnsan
  Hayatını iyi bilmemiz lazım
 • Burdaki nesiller gittikçe zayıflıyor … Çocuklara camiileri sevdirin, alıştırın.

2017-05-20 Miraç, dördüncü Semadan ötesi

 • 4. Sema ‚Zâhir‘ Ham gümüşten (Beyaz inciden), Kapıcı Melek ‚Salsail‘, İdris a.s. ve Nuh a.s., ​İsa a.s.’ın validesi Meryem, Musa a.s.’ın validesi Buhayid, Firavun’un hanımı Âsiye,  Kar Denizi, Güneş, …
 • 5. Sema ‚Safiye‘ kırmızı altından, Kapıcı Melek ‚Kelkâil‘, İsmail a.s. İshak a.s. Yakup a.s. Lut a.s. ve Harun a.s., Bahr’ün – nıkam, (azab deryası.). Nuh tufanı bu deryadan inmiştir, …
 • 6. Sema ‚Halisa‘ sarı yakuttan, Kapıcı Melek ‚Semhail‘, Kerrubiyyun melâike zümresi, Musa a.s., Melek Mikâil a.s., Yeşil derya, …
 • 7. Sema ‚Gariba‘ nurdan, Melek Efrail a.s. ve İsrafil a.s., İbrahim a.s. ve buluğa ermeden ölen kız ve erkek çocuklar, …
 • BEYT’ÜL – MAMUR,
 • SÎDRE-İ MÜNTEHA, …
 • CENNETİN DÖRT IRMAĞI,Fırat; Nil, Kevser; Selsebil …
 • RAMAZAN-I ŞERiF, iki sandık, TUBA ağacı, Horoz Melek, Cebrail a.s.,
 • Sabah ve ikindiden sonra 1000 x „sübhanallahi ve bihamdihi sübhanallahil azim estağfirullah“,
  40 Vakia suresi okuyan muhakkak rızkı açılır, 100 x sübhanallahi velhamdulillahi vela ilahe illallahuvallahu ekber, …

2017-05-06 Miraç, Berat Kandili

 • 20.05. Ramazan Umresinden önce son Sohbet,
 • Önümüzdeki Çarşambayı Perşembeye bağlayan gece Beraat Kandili, belkide Perşembe Cüma olabilir, 100 Rekat Namaz var, her rekatta Fatiha ve 10 İhlas, çok Kuran okuyun, Namaz kılın, Dua Tövbe İstğfar edin,
 • Miraçta 1. Sema ‚REFİA‘, Kapıcı Melek ‚İsmail‘, Kıyamda Tesbih,
  Üstü kar altı ateş olan Melek ‚Habib‘, Günah işleyen ümmetin günahları için ağlar; af ve mağfiret diler.
  Bulutlara ve yağmurlara bakan ‚Raad‘ meleği.
  Adem a.s. ölen ruhları karşılar, Temiz bedenden temiz ruh ‚illiyyin’e gider, Habis bedenden habis ruh ’siccin’e gider.
  Horoz suretindeki Melek, Sütten beyaz Hayat Denizi,
 • Kader ve Kaza, Kadere isyan etme, Allah kimseye zulmetmez, kötülük kendi nefsindedir,
 • 2. Sema ‚KAYDUM‘ kırmızı mercandan, Kapıcı Melek ‚Mihail‘, Rukuda Tesbih, Yahya ve İsa a.s.,
  yetmiş bin başlı rızık Meleği ‚Kasım‘:
  Bir kimsenin geçimi daraldığı zaman; sabah namazının sünneti ile farzı arasında bu meleğin tesbihinin son cümlesi olan:  —«Yüce Allah’ı hamdle tesbih ederim. Azim Allah tüm noksan sıfatlardan münezzehtir; ona hamd olsun. Allah-ü Taâlâ’dan bağış talebinde bulunurum.»
  Tesbihini (Arapça) yüz kere okursa, Yüce Hak, okuyanın geçimini kolay, rızkını bol eyler:
  100 x ‚SübhanAllahi ve biHamdihi, SübhanAllahilazim, Estağfirullah‚,
  Ölüm meleği ‚Azrail‘ ve Hayat ağacı,
 • 100 x ‚SübhanAllahi velHamdulillahi ve La ilahe illAllahu vallahu Ekber ve La Havle vela kuvvete illa billahil Aliyyil Azim‘, Rızkın açılır, İşlerin asan olur, ikindiden sonra devamlı olur,
  Vakia Suresini devamlı okuyan zengin olur, ama zenginlik bazılarını kötü yollara düşürür,
  Günahlar rızkı keser, İtaatlar rızkı açar,
 • 3. Sema ‚ZEYTUN‘ bakırdan, Kapıcı Melek ‚Arinail‘, Secdede Tesbih, Yusuf a.s, Davud a.s. ve oğlu Süleyman a.s., …