2017-05-20 Miraç, dördüncü Semadan ötesi

 • 4. Sema ‚Zâhir‘ Ham gümüşten (Beyaz inciden), Kapıcı Melek ‚Salsail‘, İdris a.s. ve Nuh a.s., ​İsa a.s.’ın validesi Meryem, Musa a.s.’ın validesi Buhayid, Firavun’un hanımı Âsiye,  Kar Denizi, Güneş, …
 • 5. Sema ‚Safiye‘ kırmızı altından, Kapıcı Melek ‚Kelkâil‘, İsmail a.s. İshak a.s. Yakup a.s. Lut a.s. ve Harun a.s., Bahr’ün – nıkam, (azab deryası.). Nuh tufanı bu deryadan inmiştir, …
 • 6. Sema ‚Halisa‘ sarı yakuttan, Kapıcı Melek ‚Semhail‘, Kerrubiyyun melâike zümresi, Musa a.s., Melek Mikâil a.s., Yeşil derya, …
 • 7. Sema ‚Gariba‘ nurdan, Melek Efrail a.s. ve İsrafil a.s., İbrahim a.s. ve buluğa ermeden ölen kız ve erkek çocuklar, …
 • BEYT’ÜL – MAMUR,
 • SÎDRE-İ MÜNTEHA, …
 • CENNETİN DÖRT IRMAĞI,Fırat; Nil, Kevser; Selsebil …
 • RAMAZAN-I ŞERiF, iki sandık, TUBA ağacı, Horoz Melek, Cebrail a.s.,
 • Sabah ve ikindiden sonra 1000 x „sübhanallahi ve bihamdihi sübhanallahil azim estağfirullah“,
  40 Vakia suresi okuyan muhakkak rızkı açılır, 100 x sübhanallahi velhamdulillahi vela ilahe illallahuvallahu ekber, …

2017-05-06 Miraç, Berat Kandili

 • 20.05. Ramazan Umresinden önce son Sohbet,
 • Önümüzdeki Çarşambayı Perşembeye bağlayan gece Beraat Kandili, belkide Perşembe Cüma olabilir, 100 Rekat Namaz var, her rekatta Fatiha ve 10 İhlas, çok Kuran okuyun, Namaz kılın, Dua Tövbe İstğfar edin,
 • Miraçta 1. Sema ‚REFİA‘, Kapıcı Melek ‚İsmail‘, Kıyamda Tesbih,
  Üstü kar altı ateş olan Melek ‚Habib‘, Günah işleyen ümmetin günahları için ağlar; af ve mağfiret diler.
  Bulutlara ve yağmurlara bakan ‚Raad‘ meleği.
  Adem a.s. ölen ruhları karşılar, Temiz bedenden temiz ruh ‚illiyyin’e gider, Habis bedenden habis ruh ’siccin’e gider.
  Horoz suretindeki Melek, Sütten beyaz Hayat Denizi,
 • Kader ve Kaza, Kadere isyan etme, Allah kimseye zulmetmez, kötülük kendi nefsindedir,
 • 2. Sema ‚KAYDUM‘ kırmızı mercandan, Kapıcı Melek ‚Mihail‘, Rukuda Tesbih, Yahya ve İsa a.s.,
  yetmiş bin başlı rızık Meleği ‚Kasım‘:
  Bir kimsenin geçimi daraldığı zaman; sabah namazının sünneti ile farzı arasında bu meleğin tesbihinin son cümlesi olan:  —«Yüce Allah’ı hamdle tesbih ederim. Azim Allah tüm noksan sıfatlardan münezzehtir; ona hamd olsun. Allah-ü Taâlâ’dan bağış talebinde bulunurum.»
  Tesbihini (Arapça) yüz kere okursa, Yüce Hak, okuyanın geçimini kolay, rızkını bol eyler:
  100 x ‚SübhanAllahi ve biHamdihi, SübhanAllahilazim, Estağfirullah‚,
  Ölüm meleği ‚Azrail‘ ve Hayat ağacı,
 • 100 x ‚SübhanAllahi velHamdulillahi ve La ilahe illAllahu vallahu Ekber ve La Havle vela kuvvete illa billahil Aliyyil Azim‘, Rızkın açılır, İşlerin asan olur, ikindiden sonra devamlı olur,
  Vakia Suresini devamlı okuyan zengin olur, ama zenginlik bazılarını kötü yollara düşürür,
  Günahlar rızkı keser, İtaatlar rızkı açar,
 • 3. Sema ‚ZEYTUN‘ bakırdan, Kapıcı Melek ‚Arinail‘, Secdede Tesbih, Yusuf a.s, Davud a.s. ve oğlu Süleyman a.s., …

2017-04-22 Miraç Kandili

 • İsra ve Miraç,
 • Musa a.s. Harun ve Karun,
 • Burak, Cennet süslensin, …
 • Osmanlının çöküşü ağır oldu,
 • Kitap Tavsiyeleri: Kadir Mısıroğlu – Yalan söyleyen Tarih utansın, Lozan,
 • Her gün 1000 Salevat çeken, ne kadar günahkar olsada Şefaat ile kurtarır inşallah,
 • Miraçda hucum eden şeytana karşı Dua:
  Eûzü bikelimâtillâhi’t tâmmâti min şerri mâ halaka ve zerae ve berae
  ve min şerri mâ yenzilu mine’s semâi
  ve min şerri mâ ya’rucu fîhâ
  ve min şerri fitnetil leyli ven nehâri
  ve min şerri kulli tarıkin illâ tarikan yetruku bi hayrin ya rahmân.
 • Grill akşam yapmayın, kokudan cinler gelir,
 • Bu ay tövbe ayıdır,
 • Miraç gecesi 100 Rekatlik nafile Namazı var, her rekatte Fatiha ve 10 ihlas, Tesbih Namazı, Dua,
 • Pazartesi öğle ikindi arası 4 Rekatlik bir Namaz var,

2017-04-01 Tövbe, Helak olanların mertebesi

 • Mübarek geceler: Allahu Teala bizi affetmek için bahane arıyor,
 • Kitaplar:
  • Imam-ı Gazâli Hz. (k.s.): Ihyâu Ulûmiddin,
  • İsmail Çetin Hz. (k.s.),
 • Ebedi Helak olanlar,
 • Gurbetde dinimizi ahlakımızı muhafaza etmemiz lazim,
 • Yalnız dünya için çalışanlar,
 • Cennetde Cemalullahı görmek herkese ayrı, mertebesine göre,
 • Herkes günah işler ancak korunanlar hariç,

2017-03-25 Tövbe, Helak olanlar

 • Soru ve Cevap: İftira olayı.
 • Tövbe ettikten sonra günahı ve kötü arkadaşları alışkanlıkları bırakman lazım!
 • İnkar edenler, kim olursa olsun, Prens, Kralda olsa, Cemalullah’tan ebedi mahrumdurlar!
 • Şüphe olmayacak. Bir ayeti bile inkar etmeyeceksin.
 • Dünyada sıkıntı çeken, Cennet’de sıkıntılarını unutacak.
  Dünyada rahat yaşayan, cehennemi görünce tatları unutacak! Hasretten yanmak en zorudur!
 • İbadetler sadece Allah rızası için yapılır!
 • Vaktinde kılınan dosdoğru Namaz, kötülükten alıkoyar, Namaz dinin direğidir,
 • Her beş vaktin arkasında derimki:
  ‚Maşa ALLAH La Havle ve la kuvvete illa biLLAH
  Maşa ALLAH Kullu ni’metim minALLAH
  Maşa ALLAH Kullu Hayrum biyediLLAH
  Maşa ALLAH La yesrifussue illALLAH‘
 • Şeriat zahire göre hükmeder, Keşif ve kerametle iş yapılmaz, en kamillerin Rüyası bile 70% şeytani olabilir,
 • Kitaplar: İmamı Gazali, İsmail Çetin, …
 • Önümüzdeki hafta Çarşamba günü Recep ayının biridir!
 • Perşembeyi Cumaya bağlayan gecede Regaip Kandilidir!
 • Recep ayının ilk günü oruç tutan ve on rekat Namaz kılınması lazım Çarşamba akşamı,
  Her rekatta Fatihadan sonra üç İhlas ve üç Kafirun suresini okursun,
  Ondan sonra ‚La ilahe illALLAHu vahdeHU La şerikeleh Lehül Mülkü ve lehül Hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir ‚ dersin,
  Ondan sonra ‚Allahın verdiğini kimse mani olamaz, Allahın aldığını da kimse kimseye vermez‘ dersin,
  İstediğin Duayı yaparsın,
 • Recep ayının ortasında ve sonunda yine aynı şekilde on Rekat Namaz kılarsın ve aynı şekilde Duanı yaparsın,
 • Rasululullah efendimiz s.a.v. bildirmiş, bu Namaz Münafıklarla Mü’minler arasındaki ayırım bu olur demiş.
 • Regaip gecesi, yani Perşembeyi Cumaya bağlayan gecede 12 Rekatlık Namaz kılarsın, her Rekatta Fatihadan sonra 3 Kadir Suresi ve 12 İhlas okursun,
  Namazdan sonra oturduğun yerde
  70 defa ‚Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala ali seyyidina Muhammed‚ dersin,
  sonra secdeye varırsın ve
  70 kerre ‚Subbuhun Guddusun Rabbuna ve Rabbul Melaiketi verRuh‚ dersin,
  yine oturusun ve
  70 kerre ‚Rabbiğfir verham ve tecavez amma te’lem fe inneke Azizul-A’zam‚ dersin,
  sonra tekrar secdeye varırsın ve
  70 kerre ‚Subbuhun Guddusun Rabbuna ve Rabbul Melaiketi verRuh‚ dersin,
  kalkarsın ve ne Duan varsa biiznillah Allah Duanı kabul eder İnşallahu Rahman.
 • Recep ayının 27. günü Miraç kandilidir, o zamanda Öğle ile İkindin arasında
  1 Fatiha, 1 Felak suresi, 1 kerre Nas, 1 kerre Kadir suresi, 51 kerre İhlas suresi olmak üzere 4 Rekat Namaz kılınır.
  Bu Namazı kıldıktan sonra istediğin Duanı yaparsın, İnşallah kabul olunur.